Nhà / chòi nghỉ lắp ghép bằng vật liệu GFRC

Lan can con tiện (Lục Bình)

Hàng rào GFRC

Suối/ thác nước nhân tạo bằng sản phẩm đá tấm, đá tảng GFRC