Hệ thống ERP đem đến sự chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp thông qua việc chuẩn hóa các quy trình hoạt động.

Thời gian thực hiện: tháng 3/2018.

Thời gian hoàn thành: tháng 9/2018.