Bài báo Xu hướng và giải pháp phát triển sản xuất xi măng “xanh” trên Báo điện tử của Bộ xây dựng giới thiệu một số giải pháp tiến tới sản xuất xi măng xanh nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới về môi trường.

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/vat-lieu/xu-huong-va-giai-phap-phat-trien-san-xuat-xi-mang-xanh-p2.html