Hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) – được hiểu là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp.

Hệ thống ERP là được dùng để quản lý mọi hoạt động trong doanh nghiệp hay tổ chức. Tất cả các phần mềm cốt lõi cần thiết để quản lý và hoạt động trong một công ty: tài chính kế toán, nhân sự, sản xuất, chuỗi cung ứng, dịch vụ, bán hàng…Các phần mềm này thường hoạt động độc lập, không có sự liên kết. Với giải pháp ERP sẽ tích hợp các phần mềm cần thiết này vào một hệ thống duy nhất. Thay vì sử dụng các phần mềm rời rạc, riêng lẻ cho từng bộ phận và các dữ liệu không có tính liên kết và kế thừa thì hệ thống ERP sẽ tích hợp tất cả trên MỘT PHẦN MỀM DUY NHẤT và các số liệu sẽ được kế thừa, tạo ra các báo cáo tổng quan về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Người quản lý thông qua phần mềm ERP có thể nắm bắt được hoạt động của mọi phòng ban, doanh thu lãi lỗ,…dễ dàng thông qua các thiết bị kết nối Internet hiện nay. Với các công ty tầm cỡ hay tầm cỡ vừa, giải pháp ERP là công cụ chính để họ tăng hiệu quả quản lý.