Intercontinental Resort and Spa Đà Nẵng

Đóng góp bởi: AMZ Media 943 lượt xem Đăng ngày 17/07/2023

CÔNG TRÌNH: Intercontinental Resort and Spa Đà Nẵng

Hạng mục: Chỉ GFRC – Panel GFRC

Thực hiện: 2011

Bài viết cùng chủ đề: